Albertfalvi Keresztény Társas Kör

A Társas Kör célja

Dél-Buda területén, elsősorban Albertfalván élő állampolgárok sajátos érdekeinek feltárása, képviselete és szolgálata, a helyi demokrácia, az öntevékenység és az önszerveződés fejlesztésének segítése, Albertfalva történelmi és kulturális hagyatékának ápolása (5), valamint a keresztény erkölcsi felfogás szerinti életmód támogatása. Ezen belül különösen:

Az Albertfalvi Keresztény Társas Kör önként csatlakozó egyéneket fog össze abból a célból, hogy a gyakorlatban segítse a keresztény és az egyetemes emberi értékekre épülő életforma kialakítását.

A Társas Kör a jelen kornak megfelelő formában kívánja kifejezni és működtetni mindazok lelki és szellemi erőit, akik magukénak vallják a keresztény és az egyetemes emberi értékeket.

A Társas Kör segíteni kívánja tagjait, hogy egyénenként is megtalálják azt az életformát, amellyel keresztény elvek szerinti teljes életet élhetnek, hogy gondolkodásukban és tetteikben felkészült, szolgáló, felelős keresztények legyenek.

A Társas Kör fontos feladatának tartja, hogy lehetőséget biztosítson és támogatást adjon minden olyan közösségi tevékenységnek, amely idősebbeknek és fiatalabbaknak testi és lelki javát szolgálja (rendszeres szabadidősport, alkalomszerű versenyek, kulturális rendezvények, társasági összejövetelek, stb).

Mivel a keresztény nevelés elsődleges meghatározója a család, a Társas Kör szorgalmazza és közvetíti a közös értékrend alapján álló családok megismerkedését, közösségé formálódását. Ennek keretében a Társas Kör kiemelt feladatának tekinti a családalapításra készülő (közép és főiskolás korú) fiatalok nevelését, segítését és érdekvédelmét.

A Társas Kör fontos feladatának tekinti, hogy együttműködjön a keresztény oktatási és nevelési intézményekkel.

A keresztény ember számára kötelesség a rászorulók testi és lelki segítése. A Társas Kör segíteni kívánja a keresztény szociális tanítás megismerését és annak gyakorlati megvalósítását, támogatja a karitász munkát.

A Társas Kör figyelemmel kíséri különösen az oktatással, neveléssel, illetve a családokat, időseket érintő szociálpolitikával kapcsolatos állami és helyi önkormányzati intézkedéseket, valamint a döntéseket előkészítő társadalmi vitákat. A vitában képviseli a Társas Kör tagjainak érdekeit.

A Társas Kör együttműködésre törekszik minden szervezettel, amely a keresztény és az egyetemes emberi értékeket elfogadja, ezekért dolgozik; a Társas Kör élő kapcsolatok kialakítására törekszik a határainkon túl élő magyarokkal.

A Társas Kör felkarolja az olyan egyéni illetve társas kezdeményezéseket - és teret biztosít részükre – amelyek keresztény és egyetemes emberi értékeket képviselnek, illetve közvetítenek a közösség számára.

A Társas Kör céljait életkortól függetlenül minden tagjával közösen kívánja megvalósítani, de a fiatalok aktivitására számít.

A Társas Kör céljai megvalósítása érdekében az igényeknek megfelelő csoportokat működtet, mint például: hitéleti, ifjúsági, karitász, zenei, kulturális, sport, nyugdíjas.

A Társas Kör tevékenysége

A célok megvalósítása érdekében a Társas Kör a kereszténység szellemének megfelelő érdekképviseleti, oktatási, kulturális, sport, szociális és karitász tevékenységeket végez, szervez és támogat.

 • A Társas Kör tevékenységének konkrét céljai és annak formái:
 • Általános kulturális: Szt Mihály Akadémia programsorozata
 • Albertfalva történelmének ápolása: Albertfalva 56-os hőseiről való megemlékezés
 • Albertfalva elhunyt plébánosai emlékének ápolása
 • Kapcsolat a külhoni magyarsággal: Kárpátaljai magyar gyerekek honismereti tábora
 • Együttműködés hasonló szervezetekkel: Szellemi-lelki hétvége

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A Társas Kör tagsága

A Társas Kör rendes, tiszteletbeli és pártoló tagokból áll.

A Társas Kör rendes tagja (továbbiakban: tagja) lehet mindenki, aki betöltötte 16. életévét, illetve elfogadja és támogatja az alapszabályban rögzített célkitűzéseket és azok megvalósításában részt vállal.

A csatlakozni kívánóknak írásbeli belépési nyilatkozatot kell eljuttatniuk a Társas Kör választmányához személyesen, vagy az aktk2019(at)gmail.com email címen. A felvételhez két tag ajánlása szükséges.

Az egyesület vezető tisztségviselői 2019-2021 időszakra:

Választmány tagjai:

 • Kiss István (elnök)
 • Horváthné Gyarmati Mária (alelnök)
 • Kónya Zsolt (alelnök)
 • Agócs Klára
 • Baky Judit
 • Csoboth Róbert Ákos
 • Gere Tibor
 • Kellner Dénesné
 • Madaras Gábor
 • Vas László
 • Zentai Katalin

Ellenőrző Bizottság

 • Bodóné Szörfi Rozália (elnök)
 • Illavszky István
 • Sümegh László

Az egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el.