Szent Mónika Közösség története

Kedves albertfalvi Édesanyák!

A közösség Madridban alakult azzal a céllal, hogy az édesanyák minden nap imádkozzanak saját gyermekeik és minden gyermek hitéért. Lelki vezetőjük, Lorenzo atya támogatta elhatározásukat, s Szt. Mónikát, Szt. Ágoston édesanyját választották példaképül. 1987-ben megkapták az Egyház hivatalos jóváhagyását. Az ima szövege a világ más országaiba is eljutott, többek között Magyarországra is, Róna Gábor jezsuita atya közvetítésével. Az első csoport 1992. augusztus 27-én, Szt. Mónika napján alakult meg Kalocsán. A közösségnek mindenki tagja lehet, aki vállalja, hogy a közösség imáját minden nap (otthonában) elmondja, és hetente egyszer az Oltáriszentség előtt is.

Templomunk tavalyi búcsúnapján jött a gondolat, hogy mi, albertfalvi édesanyák is imádkozhatnánk ezen a módon, nap mint nap, gyermekeinkért. S mivel már korábban is összejártunk mi édesanyák beszélgetni, imádkozni, előbb Varrókör, majd Asszonykör néven, miért ne lehetne ezután Szent Mónika kör a nevünk? Tavaly októberben el is kezdtük (azaz folytattuk) találkozóinkat, havi rendszerességgel.

Minden alkalommal elmondjuk a Szent Mónika Közösség imáját, majd egy tized rózsafüzért az abortuszra készülő édesanyákért, hogy legyen erejük a gyermekük és az élet mellett dönteni. Az ima után a Magyar Schönstatt Családmozgalom egy-egy, női lelkigyakorlatot tartalmazó könyvét olvassuk fel és beszéljük meg. (Idén a „Belső megnyugvás” című van soron).

Jelenleg két csoportunk van: egy az otthonlévő anyukák, egy a dolgozó anyukák részére, mindkét csoportban 7-7 fővel.

Szeretettel várjuk a csatlakozni vágyó édesanyákat! Meglévő csoportjainkban is van még néhány hely, de új csoportok is alakulhatnak, pl. nagymamák részére, akik már unokáikért is imádkozhatnak.

Mondjuk egyre többen a következő imát gyermekeink hitéért!:


MENNYEI ATYÁNK,
minden ajándék és öröm osztogatója, aki nekem az édesanyai hivatást adtad, hálát adok neked és áldom szent Nevedet.
ÚR JÉZUS,
Kérlek, növeld hitemet, erősítsd reményemet és tökéletesítsd szeretetemet, hogy jó keresztény édesanya lehessek.
SZENTLÉLEK ÚRISTEN,
erősíts engem, hogy életem minden nehézsége közepette se szűnjek meg gyermekeink hitéért imádkozni.Minden könyörgés előtt mondjuk:
SEGÍTS MINKET URUNK,
hogy gyermekeinket életünk példájával vezessük Tefeléd.
hogy amikor gyermekeinkkel foglalkozunk, jóságos higgadtság, tekintély és szeretet áradjon belőlünk.
hogy figyelemmel kövessük gyermekeink jellembeli fejlődését és meg tudjuk óvni őket a rossz környezeti befolyásoktól.
hogy keresztény életünk oly vonzó legyen gyermekeink számára, hogy azt kövessék és másokra is átsugározzák.
hogy gyermekeink tiszteljék Szentatyánkat, ragaszkodjanak az Egyházhoz és együttműködjenek lelkipásztorainkkal.
hogy ha gyermekeink közül valamelyik meghívást kapna a papi vagy szerzetesi életre, azt hálásan elfogadjuk és támogassuk.
hogy gyermekeink életük csalódásai, veszélyhelyzetei vagy testi megpróbáltatásai közepette is megtapasztalják gondoskodó szeretetedet.
hogy ha az élet útvesztőiben egyik vagy másik gyermekünk megrendülne hitében és letérne a helyes útról, őt akkor is szeretetünkkel, türelmünkkel és imáinkkal segítsük, hogy visszataláljon Hozzád.
hogy ha gyermekeink megbántanak, eltávolodnak tőlünk, vagy hálátlanok velünk szemben, mi akkor is teljes bizalommal terjesszük eléd kéréseinket.
hogy férjeink megértsék, milyen fontos feladat gyermekeink jellemének és hitének erősítése, és szívből segítsék őket imáikkal is.
hogy gyermekeink családjában a Te békéd és szereteted uralkodjon, és unokáink is erősödjenek hitükben.
hogy amikor más édesanyákkal találkozunk, fel tudjuk ébreszteni bennük a Közösségünkhöz való tartozás vágyát. Különösen könyörgök a mai napon (saját kérés) ........... gyermekért.Könyörögjünk !
SZŰZ MÁRIA,
égi Édesanyánk, eszközöld ki számunkra is azt az örömet, amiben Szent Mónikának volt része, amikor láthatta fia életében a hit diadalát.
ÚR JÉZUS,
kérünk, add meg nekünk szülőknek és gyermekeinknek azt a nagy kegyelmet, hogy majd együtt örvendezhessünk a Te dicsőségedben az egész örökkévalóságon át.

Ámen